visa cong tac hong kong

Đã có visa Trung Quốc thì dùng xin visa công tác Hong Kong được không?

Đã có visa Trung Quốc thì dùng xin visa công tác Hong Kong được không? Là vấn đề thắc mắc…